امروزجمعهمورخ۱/۴/۱۳۹۷
خدمات گروه بازرگاني ماشين آلات نگاه سبز

• پشتیبانی وتهیه تجهیزات ، قطعات ولوازم یدکی ماشین آلات
• بازسازی ماشین آلات خط تولید
• بازدید ، کارشناسی وقیمت گذاری وفروش ماشین آلات کارکرده
• مشاوره خرید ، امورگمرکی وترخیص ،اجرای طرح ، نصب وراه اندازی ماشین آلات وخطوط تولید
• ارائه خدمات بیمه های مهندسی وبازرگانی : مهندسی نصب وشکست ماشین آلات ، پیمانکاران ، باربری وارداتی وصادراتی ،مسئولیت ،آتش سوزی ،اشخاص واموال و......
187521 : بازدید کل 4460 : این ماه 56 :امروز 49 :آنلاین